Å formulere og vedta en overordnet visjon for Veitvet Senteret er essensielt i den revitaliseringen  senteret nå skal i gang med. En visjon skal være et bilde på en ønsket framtid, en ledestjerne som  gir retning. Den overordnete visjonen må være forankret hos ledelsen og aktivt brukes som verktøy 
i strategisk utvikling av senteret, særlig i forhold til valg av leietagere
En ny visjon for Veitvet Senter er formulert slik:
– Fra senter til sentrum – Veitvet senteret må utvikles til et levende sentrum med sentrumsfunksjoner.
– Vindu mot verden – Bygningskroppen må åpnes opp for å synliggjøre aktivitetene i senteret, for å bygge ned fordommer og legge til rette for samhandling.  

Veitvet senteret må hovedsaklig være et lokalsenter, men bør også inneholde regionale og evt. nasjonale funksjoner for å tiltrekke besøkende utenfra. 

Senteret må bygge videre på den sterke kulturhistorien og de visjonære tankene som ligger til grunn for utbyggingen, og i fremtiden styrkes med kultur. Å tilrettelegge lokaler på Veitvet Senteret for de fl erkulturelle musikk- og dansemiljøene vil skape attraksjon og bidra til å styrke stedsidentiteten og samle befolkningen. Handelen i senteret må være rettet mot lokalområdet, men også utnytte sin lokalisering i forhold til besøkende til de regionale funksjonene i senteret. 
Helse, sport og fritidsaktivitetene i senteret er mye brukt, og må også inngå i fremtidens senter – Veitvet sentrum.

Fremtidig utvikling skjer ved oppgradering av dagens bygningskropp av økonomiske, samfunnsmessige og ikke minst historiske grunner.I revitaliseringsprosessen må det legges til rette for universell utforming og det må etableres gode langsiktige løsninger som gjør bygget konkurransedyktig og attraktivt også i fremtiden. Bygningskroppen bør åpnes opp for å synliggjøre aktivitetene i senteret. Fasaden mot T-banen og Veitvetveien bør utnyttes til å markedsføre senteret utad. Utviklingen av senteret og uteområdene må sees i sammenheng med områdeprogram for ”Perlekjedet” Veitvetveien, kultur- og miljøgate. Det må i den videre prosessen tenkes nøye gjennom hvor de forskjellige funksjonene i senteret lokaliseres og sammenhengene mellom dem. Arbeidsgruppen anbefaler å styrke sammenhengen mellom etasjene, samt styrke forbindelsene gjennom senteret og fra T-banen mot Veitvetveien og Grevlingveien. 
Kulturaktiviteter på senteret kan legges til 4.et, hvor det i dag er ledige lokaler, med en innvendig forbindelse til torgplan. På sikt kan andre lokaler også være aktuelle, og det kan bygges en ny kultursal i et tilbygg.

Utvikling av senteret må ikke bare være et privat ansvar, men også et kommunalt og statlig ansvar. Veitvet senteret er en viktig møteplass for beboerne på Veitvet, og hva som skjer med senteret vil på sikt kunne ha stor påvirkning for utviklingen av lokalområdet. Samferdselsetaten planlegger miljøprioritert gjennomkjøring i Veitvetveien, og her vil det være gode muligheter for et samarbeid mht å etablere gode uteområder og trafi kkløsninger.Bydel Bjerke utreder muligheter for et kultursenter i samarbeid med det lokale organsiasjonslivet.

Mulighetsstudie for Veitvet senter og nye kreative foretak
Plassering i mangfoldsbiblioteket – S M

Utgitt år – 2011

Utgiver – Bydel Bjerke

Språk – Norsk

Undertittel – Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA

Antall sider – 64

Dokumenttype – rapport