Last ned rapport

Vedlegg

Svar på kommuneundersøkelsen 2017 (Excel, 145 KB)

Eksempel på spørsmålsskjema 2017 (PDF, 215 KB)

IMDis kommuneundersøkelse er en årlig spørreundersøkelse rettet mot alle landets kommuner. Tema for undersøkelsen er hvordan kommunene arbeider med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere, og hvordan de oppfatter IMDi som samarbeidspartner. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i 2014. Den besvares av rådmann, og i Oslo av bydelsdirektør. Funnene i undersøkelsen benyttes i oppfølgingen av kommuner og i arbeidet med utvikling av IMDis tjenester til kommunene, og inngår også i IMDis årsrapport.

312 av landets 426 kommuner og 10 av Oslos 15 bydeler har svart på årets undersøkelse. Dette gir en svarprosent på 73.

Undersøkelsen ble gjennomført på tampen av et år der det var flere deltakere i norskopplæring og i introduksjonsprogrammet enn noen gang. Det er store variasjoner i hvor godt kommunene lykkes med å få nyankomne flyktninger i arbeid eller utdanning. Kommunenes tilbakemeldinger er viktige for IMDi. Undersøkelsen utgjør et grunnlag for at IMDi kan bistå kommunene på best mulig måte, og jobbe for å få flere over i arbeid og utdanning.

Rapporten gjengir og kommenterer hvordan kommunene svarer på samtlige av spørsmålene i undersøkelsen. Dette er noen av hovedfunnene vi ønsker å fremheve:

• De siste årene har norske kommuner bosatt et rekordhøyt antall flyktninger. Samtidig har antall asylankomster blitt sterkt redusert fra og med 2016, og i 2017 var bosettingsbehovet på vei ned. Nesten åtte av ti kommuner melder om utfordringer som følge av svingninger i bosettingsbehov. Særlig trekker kommunene fram utfordringer knyttet til bemanning og planlegging.

• En høy politisk prioritering av arbeidet med introduksjonsprogrammet kan være en viktig suksessfaktor for integreringsarbeidet. Mer enn seks av ti kommuner har et resultatmål for introduksjonsprogrammet. Dette er en økning sammenlignet med tidligere år. Det er også en økning i andelen kommuner der ledelsen etterspør resultater i introduksjonsprogrammet.

• Det er behov for mer og bedre opplæring for nyankomne flyktninger og innvandrere som mangler formell kompetanse. I årets undersøkelse ser vi en økning i andelen kommuner som legger til rette for at det kommunale norskopplæringstilbudet skal la seg kombinere med grunnskole og/eller videregående opplæring. Det er kun ti prosent av kommunene som oppgir at de ikke legger til rette for dette.

• Det er en økning i andel kommuner som har samarbeid med lokalt næringsliv. Særlig brukes NAVs nettverk, og en større andel kommuner enn i fjor har egne samarbeidsavtaler med lokale arbeidsgivere. Det er imidlertid færre enn før som er fornøyd med IMDis bistand til samarbeidet med lokalt næringsliv. En av fem kommuner mener denne bistanden er for dårlig, mot en av ti i 2016.

• En stor andel kommuner syns det er viktig med bistand fra IMDi på ulike områder. Det kommunene aller mest ønsker bistand til, er tilrettelegging for erfaringsutveksling mellom kommuner og veiledning om ulike utdanningsløp for flyktninger. Sammenlignet med tidligere år, er det noen prosentpoengs nedgang i andel kommuner som mener det er viktig med bistand fra IMDi. Dette gjelder særlig bistand til bosetting av flyktninger i kommunen. Dette skyldes antakeligvis at det er at langt færre kommuner skal bosette flyktninger i 2018.

• IMDi har en viktig rolle i å følge opp tiltak for mer målrettet og tilpasset kvalifisering av nyankomne flyktninger og innvandrere. Kommunene etterspør blant annet råd og veiledning om ulike utdanningsløp og arbeidsrettede løp for flyktninger, samarbeid med næringslivet, og språkpraksis og arbeidspraksis som en del av i introduksjonsprogrammet.

• I 2017 har IMDi lansert et nytt digitalt saksbehandlingssystem for bosetting, og det er oppdaget en del tekniske feil og mangler i systemet. Flere kommuner ønsker at løsningen forbedres. I tillegg ønsker kommunene bedre kontakt med og veiledning fra IMDi når det gjelder det nye systemet, og Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) generelt.