Last ned rapport

Nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år med behov for grunnleggende kvalifisering har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet i den kommunen de bosettes i. Introduksjonsprogrammet er et heltids og helårs opplæringstilbud som har som formål at flyktningene skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Hoveddelen av programmet består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettede tiltak.

Programmet har i utgangspunktet en varighet på to år, men deltakelse skal avsluttes tidligere dersom personen ikke lenger har behov for å delta. Programlengden kan også forlenges med inntil ett ekstra år ved behov.

I denne analysen gir vi en oversikt over hvor lenge flyktningene faktisk deltar i introduksjonsprogrammet. Analysen er basert på data fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) om personer som startet i introduksjonsprogrammet etter 1.1.2012. Til sammen inkluderer datamaterialet 45 234 personer. Vi har analysert datamaterialet ved hjelp av forløpsanalyse.

Rapporten har tre hovedfunn:
For det første ser vi at de aller fleste programdeltakerne avslutter introduksjonsprogrammet ved to års varighet. De som deltar lenger enn to år tenderer til å delta i tre år. En forklaring på dette kan være at kommunene følger «Tommelfingerregelen» -om enten to eller tre år mer eller mindre mekanisk. En større grad av individuell vurdering ville trolig ha resultert i større variasjon i avslutningstidspunkt enn det vi ser i disse dataene. Noen av de som i dag avslutter ved to års varighet ville ha avsluttet tidligere, og noen ville ha avsluttet senere. Vi kan imidlertid ikke si noen om en større grad av individuelle vurderinger ville ha påvirket varigheten på flyktningenes deltakelse i programmet i gjennomsnitt.

Et annet hovedfunn at individuelle kjennetegn ved den enkelte flyktning i det store og det hele har liten sammenheng med hvor lenge han eller hun deltar i introduksjonsprogrammet. De individuelle egenskapene vi har kontrollert for er kjønn, alder, statsborgerskap, oppholdsgrunnlag (asylsøker, familiegjenforent eller overføringsflyktning), bostedsregion og medbrakte ferdigheter, (om flyktningen deltar på spor 1, 2 eller 3 i introduksjonsprogrammet). Kvinner deltar noe lengre i introduksjonsprogram enn menn, men når vi tar hensyn til permisjoner og sykmeldinger er median programlengde for kvinner kun to måneder lenger enn for menn. Kjønnsforskjellen i varighet er i hovedsak drevet av at kvinner har mindre medbrakte ferdigheter enn menn. Flyktninger med lav grad av medbrakt kompetanse (Spor 1) tenderer til å delta 3 måneder lenger enn andre (spor 2 og 3).

Et tredje funn er at mange ser ut til å ha behov for lange introduksjonsløp. 34 prosent av deltakerne har en reell programlengde på over 2,5 år, og nesten halvparten av disse igjen står registrert som deltakere lenger enn tre år.

Rapporten er delt inn i fire kapitler. I kapittel 2 presenterer vi datagrunnlag og valg av metode. Kapittel 3 presenterer (varighets)analysen av hele utvalget samlet, mens kapittel 4 splitter opp i ulike underutvalg etter individuelle kjennetegn. Kapittel 5 presenterer resultatene av vår multivariate regresjonsanalyse, med estimater og standardfeil rapportert i vedlegg 1.