Selvoppfatning hos utenlandsadopterte

Hensikten med oppgaven er å belyse hvilke faktorer som kan være av betydning for utviklingen av selvoppfatningen hos utenlandsadopterte i Norge. Videre ønsket jeg å sette søkelys på hvilke særlige utfordringer som møter de utenlandsadopterte i motsetning til norsk-fødte og hvordan disse takles. Følgende problemstilling har vært utgangspunkt for teori, empiri og drøfting i oppgaven: Selvoppfatning hos utenlandsadopterte : en kvalitativ undersøkelse av hvilke faktorer som kan være av betydning, med særlig vekt på etnisk identitet.