Rådgivning i forhold til minoritetsfamilier

Oppgavens tema er rådgivning i forhold til minoritetsfamilier. I oppgavens empiriske del avgrenses dette nærmere til psykologisk rådgivning rettet mot barne –og ungdomsfamilier med ikke –vestlig bakgrunn.Det kulturelle mangfold stiller det offentlige hjelpeapparatet overfor nye utfrodringer. Det er stadig mindre sannsynlig at verken tilgjengeligheten eller måten rådgivningstjenestene er organisert på fører til at disse blir brukt slik det er tiltenkt.