Tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven består av et persontilskudd og et grunntilskudd.

I 2015 gjelder tilskuddet for personer som har rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og som har fått første oppholds- og arbeidstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. januar 2013. Rundskrivet gjelder også tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak.

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Tilskudd_til_norskopplaering.pdf

Utgitt år – 2015

Språk – Norsk

Utgiver – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Undertittel – 10

Dokumenttype – e-tidsskrift

Antall sider – 10