Rapporten Gift, men ugift viser at enkelte av trossamfunnene foretar utenomrettslige vigsler, men at slike vigsler i det vesentlige foregår i en mer uformell sfære. Moskeer med vigselsrett legger vekt på kun å tilby vigsler med sivilrettslig gyldighet. Det slås fast at det er lovlig å gifte seg kun religiøst, gitt visse forutsetninger, og myndighetene anbefales å innta en mer nyansert tilnærming til fenomenet.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Formålet har vært å gi myndighetene et bedre kunnskapsgrunnlag for tiltak som kan motvirke eventuelle negative aspekter og konsekvenser ved (kun) religiøse/utenomrettslige vigsler. Studien er basert på dokumentstudier og intervjuer med trossamfunn, offentlige myndigheter og hjelpeapparatet. Hovedvekten ligger på muslimske trossamfunn, men sikh og kristne menigheter er også representert.

Gift, men ugift
Språk – Norsk

Utgiver – Institutt for samfunnsforskning

Antall sider – 119

ISBN – 978-82-7763-435-7

Dokumenttype – rapport

Undertittel – Om utenomrettslige religiøse vigsler

Lenke til fulltekst – file:///C:/Users/frilans/Downloads/Rapport_2014_6_Allkopi_v3_Ferdig.pdf

Utgitt år – 2014

Lenke til fulltekst – http://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2014/2014-006