Kvinner i prostitusjon som er utsatt for vold og trusler har latt være å anmelde forholdene fordi de fryktet for følgene. Dersom politiet får vite om prostitusjonen, kan det ha store økonomiske og personlige konsekvenser for kvinnene. I denne Fafo-rapporten er det samlet inn informasjon fra fem prostitusjonstiltak i Bergen, Oslo og Stavanger om hendelser som det er meldt om i perioden februar til juli 2012. Disse hendelsene er først og fremst knyttet til vold, bosituasjon og kontakt med politiet.

 

Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år
Dokumenttype – rapport

Utgiver – Forskningsstiftelsen Fafo

Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20319/20319.pdf

Språk – Norsk

Utgitt år – 2013

ISBN – 978-82-324-0023-2

Antall sider – 34