55% av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2009, var sysselsatt eller under utdanning i november 2010. Andelen er noe lavere enn for de foregående årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 

hovedfunnene for deltakere i introduksjonsprogrammet i 2009:

  • I løpet av 2009 deltok 10 000 personer i introduksjonsprogrammet, 1 300 flere enn året før. 2 700 personene avsluttet programmet.
  • Av de som avsluttet programmet, var 55 prosent i arbeid eller utdanning i november 2010. Dette er 2 prosentpoeng færre sammenlignet med året før.
  • Deltakere fra Kongo og Burma hadde høyest andel i arbeid eller utdanning i 2010.
  • Av de største programkommunene er det Bærum kommune som i høyest grad sender deltakere videre til arbeid eller utdanning.

Ny monitor for introduksjonsordningen
Lenke til fulltekst – http://www.ssb.no/emner/04/02/50/rapp_monitor_introduksjon/rapp_201201/rapp_201201.pdf

Utgitt år – 2012

Utgiver – Statistisk Sentralbyrå

Språk – Norsk

Antall sider – 75

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-537-8273-7 (trykt); 978-82-537-8274-4 (elektronisk)