Denne masteroppgaven handler om afghanske flyktningungdommer i Oslo og deres mestring av sosiale relasjoner. Problemstillingen har vært: Hvordan utviser flyktningungdommer fra Afghanistan i Oslo styrke og evne til å mestre sosiale relasjoner til familie, venner og det norske samfunnet, og hvilke hindringer og utfordringer har de møtt?

Hensikten har vært å åpne et vindu som slipper lys inn over et området som ikke så mange i samfunnet vårt tar seg tid til å gjøre seg kjent med, nemlig flyktningers situasjon i Norge. Målet har vært å synliggjøre afghanske flyktningungdommers livssituasjon i Oslo.

Min tilnærming til oppgavens problemstilling har vært praksisrettet, og i denne sammenheng har jeg støttet meg til Bronfenbrenners sosialøkologiske perspektiv (Bronfenbrenner 1979). Jeg har valgt å bruke flere perspektiver i mine analyser og tolkninger av studiematerialet: blant annet humanistisk, historisk og dialektisk. Jeg har tatt utgangspunkt i fem hovedinformanter og deres utsagn og forklaringer om egen opplevelse og erfaring av mestring i livssituasjonen som flyktning, slik de kom fram gjennom samtaler og intervjuet i løpet av 2008.
“Du har føtter som kan gå”
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/pfi/2010/103032/Duxharxfxtterxsomxkanxgx.docxheltxny.docxakheri.docx+++.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – UiO

Undertittel – Her er afghanske flyktningungdommer i Oslo. Hvor går vi?

Språk – Norsk

Antall sider – 59

Dokumenttype – Masteroppgave