Denne avhandling handler om holdninger og arbeidsmiljø. Datagrunnlaget er en kvalitativ studie hvor ti informanter har blitt intervjuet om deres holdninger til synlige minoriteter. Både deres holdninger og tanker om synlige minoriteter generelt, men spesielt i forhold til det å arbeide sammen ulike mennesker i et arbeidsmiljø.
Et sentralt mål for arbeidet er å forklare hvordan informantene har utviklet sine holdninger, altså hvorfor de mener det de mener. Her ser jeg spesielt på deres opplevelser og erfaringer fra oppvekstmiljøet og skoletiden. Blant annet i hvilken grad det kan være en sammenheng mellom deres erfaringer med synlige minoriteter i klassen og deres holdninger i dag. Et annet sentralt punkt i dette henseendet er informantenes erfaringer og opplevelser med omtale av synlige minoriteter i medier.

Metoden er altså kvalitativ, og til dels påvirket av en hermeneutisk forståelse av empirien. Jeg har gjennomført ti samtaleintervjuer med varighet på mellom cirka førtifem minutter og en og en halv time. Alle informantene tilhører majoritetsbefolkningen. Intervjuene ble gjennomført enten hjemme hos informantene, på kontoret på deres arbeidsplass eller på kafé.

Intervjuutskriftene er grunnlaget for analysen som er delt opp i tre kapitler: ordbruk, erfaringer med synlige minoriteter og arbeidsmiljø. I kapittelet om ordbruk ser jeg på hvilke ord informantene bruker når de omtaler synlige minoriteter og hva de legger i ord som blant annet ”utlending” og ”innvandrer”, samt hvilken normativ verdi som tillegges de ulike ordene. Kapittelet om erfaringer med synlige minoriteter tar for seg henholdsvis erfaringer fra skoleårene, erfaringer med synlige minoriteter i kunderelasjonen, erfaringer med synlige minoriteter i media, samt erfaringer mer generelt. Deretter er et kapittel viet til arbeidsmiljø og synlige minoriteter. Her ser jeg på hvordan informantene opplever å arbeide sammen med ulike mennesker, hvordan de forklarer sine kollegers holdninger, samt på ansettelsesprosessen da to av informantene er arbeidsgivere.

Opplegget er inspirert av grounded theory, i det at arbeidet er empirinært og eksplorerende. Videre benyttes teorier og tidligere arbeider hovedsakelig for å belyse og forklare mine funn, slik at det ikke er en enhetlig teori som skal testes. Det finnes likevel et teoretisk rammeverk rundt det hele, som er inspirert av James Colemans handlingsteori. Denne ser på sammenhengene mellom mikro- og makronivåer i samfunnet. Jeg forsøker altså å beskrive hvilke, og hvordan, betingelser på makronivå kan bidra til å danne og forklare mine informanters holdninger i dag.

Mine analyser viser hvordan informantenes holdninger, deres sympatier og antipatier, kan forklares med utgangspunkt i deres erfaringer og opplevelser. Holdninger kan springe ut av og forklares med ulike aspekter, men jeg har altså valgt å vektlegge deres erfaringer med synlige minoriteter.
“…det har jo satt sin spor”
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2007/65611/Foss.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – En studie om erfaringers betydning for holdninger, og konsekvensene av disse i et arbeidsmiljø

Antall sider – 117

Dokumenttype – Masteroppgave