Linedansen mellom to kulturer skal symbolisere selve balansen minoritetsungdom må forholde seg til, for å leve i harmoni med sine to kulturer. Linedans er en vanskelig kunstform som utfordrer kunstneren til å balansere riktig for å holde seg på linen. Dette gjenspeiler seg også i kunsten av å vokse opp i to kulturer. Er det slik at de individene som kan denne balansen oppnår en identitet som utvikler et godt selvbilde, og som fører til en positiv utvikling.

Grunnlaget for å velge temaet to kulturelle oppvekst er fordi at minoriteter er en økende gruppe i Norge i dag. I grunnskolen i dag er 38 prosent av elevene med minoritetsbakgrunn. Dermed øker også interessen for å forske rundt forhold som påvirker deres hverdag.

Hensikten med arbeidet mitt har vært å øke forståelsen av minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet. Hvilken oppfatning de har til seg selv i forhold til den norske kultur og tradisjoner, og hvilken oppfatning de har til seg selv i forhold til foreldrenes kultur og tradisjoner. Jeg har også sett på hvilken betydning andres meninger har på utviklingen av ens identitet. En stor del av oppgaven har basert seg på minoritetsungdommers kulturelle orienteringer, og hvordan de opplever at foreldrene orienterer seg kulturelt.

For å forstå denne problematikken bedre tok jeg utgangspunkt i gode teoretiske tilnærminger som ville gi meg et bedre grunnlag for å svare på problemstillingen. Jeg har satt meg dypere inn i teoretiske begrep, som kultur og sosialisering, som vil i samvær med hverandre bidra til å utvikle identiteten. Jeg har ikke utført egne empiriske studier, derfor var det viktig for meg å støtte meg til god forskning gjort innenfor dette feltet. Jeg har tatt i bruk en rapport utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og en bok av Annick Prieur ”Balansekunstnere”.

Etter å ha sett de empiriske studiene i lys av relevante teorier har jeg kommet frem til noen slutninger om minoritetsungdommers meninger om egen identitet. Det har vært flere oppsiktsvekkende oppdagelser ved dette arbeidet. Et av de mest slående funnene har vært at dagens minoritetsungdom anser seg selv som to kulturelle. Det er en stor andel som ønsker både å orienter seg etter den norske kultur og norske tradisjoner, samtidig som de også ønsker å leve etter foreldrene opprinnelige kultur og tradisjoner.

Det har vært en god opplevelse å innse at balansen mellom to kulturer, er noe minoritetsungdom håndterer godt. Harmonien skapes nettopp i denne balansen mellom to kulturer.
Linedansen mellom to kulturer
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/pfi/2009/97562/Pahilduo.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – UiO

Undertittel – Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet?

Språk – Norsk

Antall sider – 101

Dokumenttype – Masteroppgave