Denne oppgaven søker å spore en eventuell bevissthet om sosial kapital i utformingen av integreringspolitikk og igangsetting av integreringstiltak. Antagelsen er at sosial kapital som begrep har relevans for integrering av innvandrere og at det kan operasjonaliseres i form av politikkutforming og formulering av tiltak og virkemidler på ulike nivåer i forvaltningen. I de siste årene har en rekke undersøkelser og artikler stadfestet at de ulike sosiale nettverkene og gruppedannelsene som oppstår rundt om i samfunnet har betydning for ulike områder og funksjoner i samfunnet. Det er funnet sammenheng mellom problemstillinger innen økonomi, helse, kriminalitet og betydningen av sosiale nettverk. De sosiale nettverkene er en del av fagbegrepet sosial kapital og tar opp i seg ideen om at utveksling av kunnskap og kommunikasjon i sosiale nettverk har en betydning både for individet og for samfunnet. Ser en sosial kapital i sammenheng med integrering og den offentlige integreringsprosessen så kan en ane en sammenheng.

Oppgaven tar derfor for seg om en finner ideen om sosial kapital i offentlig integreringspolitikk i Norge. Det blir i oppgaven tatt stilling til om ideen om sosial kapital er til stede i utformingen av integreringspolitikk på nasjonalt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå. Deretter for å utdype dette og belyse hvordan ideen om sosial kapital eventuelt er tilstede, så blir det diskutert hvordan de ulike nivåene bruker og formulerer sosial kapital. Datainnsamlingen er basert på dokument- og intervjuanalyse, og tar for seg de tre nivåene som case. Analysen er basert på funnene fra denne datainnsamlingen og videre teoretiske tilnærminger til sosial kapital, integrering og utforming av politikk.

Funnene i oppgaven går ut på at sosial kapital som idé er til stede på alle nivåer, men det er forskjell mellom nivåene i forhold til tilnærming og bruk av ideen. Nasjonalt og regionalt nivå har en mer generell tilnærming og bruk, mens en finner at det på lokalt nivå er en mer instrumentell tilnærming som viser seg eksplisitt i ulike tiltak og politikkutforming.
Sosial kapital og integrering
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2009/97329/MASTEROPPGAVE.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – UiO

Undertittel – Er ideen om sosial kapital til stede i offentlig integreringspolitikk i Norge?

Språk – Norsk

Antall sider – 97

Dokumenttype – Masteroppgave