Denne oppgaven undersøker politisk mobilisering mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge. I den hensikt har jeg hovedsakelig benyttet meg av seks kvalitative intervjuer med ledere og representanter for prominente organisasjoner innenfor dette feltet. Disse er; 1) Fremskrittspartiet, 2) Stopp Islamiseringen Av Norge, 3) Document.no, 4) Human Rights Service, 5) Honestthinking.org og 6) Kristelig Folkeparti Bergen-Vest/Norge I Dag/Kristenfolket. De siste tre organisasjonene representeres av en og samme person. Mitt fokus har vært rettet mot organisasjonsaktører på et mesonivå fremfor intervjusubjektene som enkeltindivider, og deres kollektive virkelighetskonstruksjon. Innenfor denne konteksten har jeg blant annet operert med følgende spørsmål; Hvordan, og hvilke virkemidler bruker de for å mobilisere mot islam, muslimsk kultur og innvandring? Hvem anser de som sine opponenter? Hvilke sosiale, politiske og ideologiske kontekster operer de innenfor? Hvilke relasjoner har de forskjellige aktørene til hverandre? Hvilke prosesser ligger til grunn for fiendtligheten til islam, muslimsk kultur og innvandring? Er det noen aspekter ved det politiske feltet som muliggjør denne opposisjonen?

For å besvare disse og flere spørsmål har jeg anvendt et bredt spekter av samfunnsvitenskapelig teori som analyseverktøy. Heriblant har jeg benyttet meg av sosial bevegelsesteori og framingteori med utgangspunkt i blant annet Donatella della Porta, Mario Diani og David A. Snows perspektiver.
Videre har jeg benyttet meg av sosialantropologen Mary Douglas sitt kulturteoretiske perspektiv, samt den politiske teoretikeren Chantal Mouffes perspektiver på politikk, makt, antagonisme og identitet. Her argumenterer jeg for at disse perspektivene til sammen muliggjør en noe fragmentert, men bred analyse av ulike aspekter ved deres virkelighetskonstruksjon og kamp om makten.

Basert på mitt datamateriale i samspill med mine valgte teoretiske perspektiver argumenterer jeg blant annet for at de anti-islamske aktørene bygger på eksisterende ideologier, sentrale verdier og historiske hendelser for å veve sammen en helhetlig og overbevisende narrativ. Denne narrativen tjener til å mobilisere norske borgere og utfordre det antatte hegemoniet til andre, dominerende virkelighetsforståelser og aktører. Fremfor å ligge forut for konflikten argumenterer jeg for at deres kollektive virkelighetskonstruksjon utgjør konfliktens kjerne.
Videre argumenterer jeg for at deres antihegemoniske motstand er todelt; mot det politiske etablissementet og media og mot islam og muslimsk kultur som en del av den norske offentligheten. Jeg kommer også frem til at deres kollektive virkelighetskonstruksjon, interne relasjoner og mobiliseringsforsøk til sammen utgjør det man kan betegne som en anti-islamsk bevegelse.

Den eksistensielle trusselen
Lenke til fulltekst – https://bora.uib.no/bitstream/1956/4905/1/82634079.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – UiB

Språk – Norsk

Undertittel – En sosiologisk studie av politisk motstand mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge

Antall sider – 125

Dokumenttype – Masteroppgave