Opplæringstilbud.pdfDenne kartleggingen, som er utført for Utdanningsdirektoratet, tyder på at de aller fleste asylsøkerbarn i grunnskolealder får grunnskoleopplæring kort tid etter ankomst til mottak og omsorgssentre. I de aller fleste kommuner kan asylsøkere med nødvendig kompetanse få plass i videregående opplæring etter søknad.

Det er stor variasjon mellom kommuner når det gjelder organisering av opplæringen, men de fleste kommuner gir opplæring både i innføringsklasser og ordinære klasser. Det er imidlertid store mangler når det gjelder tospråklig fagopplæring og morsmålsundervisning. Kartleggingen tyder på at det er forholdsvis få ansatte i grunnskoleopplæringen som har formell kompetanse rettet mot tospråklig fagopplæring.

Kartlegging av opplæringstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere og barn av asylsøkere
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/4915/1/4915_1.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 97

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-391-5