Ifølge funnene kommer dette mest tydelig fram ved påstanden “Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet”. Før 22. juli var 48 prosent uenige i denne påstanden, mens etter terrorhandlingene økte andelen til 70 prosent.

Stabile holdninger

– Ingen av de øvrige spørsmålene om holdninger til innvandrere og innvandring viste noen betydelig endring fra i fjor.
– Tre av fire synes at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.
– Ni av ti mener at innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn.
– Sju av ti mener at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden for det meste bidrar positivt til norsk økonomi.
– Vel en av tre synes innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet, mens halvparten er uenige i dette.
– 44 prosent synes det bør bli vanskeligere for flyktninger å få opphold, mens 45 prosent mener adgangen til opphold bør være som i dag.

Holdninger til innvandrere og innvandring 2011
Antall sider – 75

Språk – Norsk

Utgitt år – 2011

ISBN – 978-82-537-8247-8 (trykt), 978-82-537-8248-5 (elektronisk)

Utgiver – Statistisk Sentralbyrå

Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://www.ssb.no/emner/00/01/30/rapp_hold_innv/rapp_201141/rapp_201141.pdf