Hovedmålet med handlingsplanen har vært å bekjempe tvangsekteskap, gjennom å forebygge og å hjelpe de som blir utsatt for slike overgrep. En viktig del av jobben har vært å forankre arbeidet i det offentlige hjelpeapparatet. IMDi har, i kraft av å ha hatt ansvar for de tyngste tiltakene i handlingsplanen, vært en sentral del av denne innsatsen.

“Ikke bare tvangsekteskap” oppsummerer IMDis erfaringer fra arbeidet, og henvender seg i første omgang til IMDis samarbeidspartnere i skolen og utenrikstjenesten, samt ansatte i førstelinjen. Innholdet er imidlertid også relevant for alle som møter barn, unge og familier i sitt arbeid. 
Problemene ungdommer sliter med er sammensatte og dreier seg om mer enn tvangsekteskap. Arbeidet krever derfor en bred tilnærming og samarbeid på tvers av etater og landegrenser. 

Lavterskeltiltak og forebyggende arbeid nytter
Minoritetsrådgiverne har i all hovedsak mottatt saker der tidlig intervensjon og forebygging har vært mulig. Dette er saker som gjelder ekstrem kontroll, frykt for tvangsekteskap og trusler/ vold. Dette tyder på at et lavterskeltilbud der ungdommer befinner seg er viktig for å fange opp unge som har problemer, og komme inn i en sak før konflikten er tilspisset eller har låst seg.

Ikke bare tvangsekteskap
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Ikke%20bare%20tvangsekteskap_web.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – IMDi

Undertittel – En artikkelsamling

Språk – Norsk

Antall sider – 240

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-8246-095-8