ECON har på oppdrag fra IMDi beregnet de samfunnsøkonomiske konsekvensene av forsøk med kvalifiseringsprogrammet Ny sjanse. IMDi har to mål med rapporten om beregningene:
– Å få en konkret vurdering av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av prosjektet Ny sjanse.

– Å utvikle et generelt rammeverk for belyse samfunnsøkonomiske konsekvensene av et prosjekt.

Ny Sjanse er et forsøk med toårig kvalifiseringsprogram, etter modell fra introduksjonsordningen, for innvandrere som etter flere år i Norge ikke har fast tilknytning til arbeidsmarkedet. Analysene viser at Ny sjanse vil kunne gi svært gode samfunnsøkonomiske gevinster, selv med forholdsvis moderat antall deltagere som kommer seg i jobb.

IMDi-rapport 10-2007 Det lønner seg!
Utgiver – IMDi

Utgitt år – 2007

Antall sider – 48

Undertittel – En samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Det20lc3b8nner20seg.pdf

Dokumenttype – rapport

Språk – Norsk