Undersøkelsen i 2010 som denne rapporten dokumenterer resultatene fra, setter søkelyset på tolking i skolenes samarbeid med hjemmet.
Resultatene er innhentet dels gjennom en kvantitativ elektronisk spørreundersøkelse som ble sendt til alle grunnskoler i Oslo og dels gjennom fire fokusgruppeintervjuer hvor i alt fjorten av respondentene fra den kvantitative undersøkelsen har deltatt.
Totalt svarte 173 personer på undersøkelsen noe som regnes som en litt lav oppslutning, men rapporten belyser likevel relevante problem-stillinger for skolens samarbeid med hjemmet når foreldrene ikke snakker norsk.

Ulike grunner
Om lag hver tredje respondent mener at foreldrenes motvilje mot å bruke tolk er en av de viktigste årsakene til at tolk ikke blir brukt i tilstrekkelig grad.
Ifølge de skoleansatte kan årsaker til at foreldrene ikke ønsker tolk, være at foreldrene overvurderer norskkunnskapene sine, eller at de ikke stoler på de tolkene som bestilles. Hver tredje respondent oppgir også at det er for tidkrevende å bestille tolk.

Elever tolker for foreldrene
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Tolk%20Oslo-skolen.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – IMDi

Undertittel – Bruk av tolk i grunnskolen i Oslo

Språk – Norsk

Antall sider – 59

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-8246-081-1 (trykk), 978-82-8246-080-4 (pdf)