– I august månad vart busettinga i IMDi Sør 115 pst av det månadlege busettingsmålet.
– I alt 68 pst av dei busettingsklare har ikkje kommuneplass (ikkje utsøkt). For eitt år sidan var det 58 pst.
– Kun 175 einslege mindreårige som er busettingsklare i mottak ved utgongen av august. 59 pst av desse har fått tildelt kommune (utsøkt), og det betyr at det er 72 personar som ventar på å få kommuneplass (45 av desse oppheld seg i UDI-mottak og 27 oppheld seg i omsorgssenter).

Rapport for busetting i august
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Bosetting/M%C3%A5nadsrapport_bosetting_august_2011.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – IMDi

Undertittel – Månadsrapport for busetting

Språk – Norsk

Antall sider – 2

Dokumenttype – rapport