Blant funnene i undersøkelsen finner vi:
– Nesten 6 av 10 kommunale ledere mener at anmodningsnivået er på riktig nivå.
– Tilgang på boliger er den faktoren som flest kommuneledere (7 av 10) mener gjør det vanskeligere å bosette flere flyktninger.
– Kapasiteten i det kommunale tjenestetilbudet, tilgang på boliger og størrelsen på de statlige tilskuddsordningene fremholdes som de viktigste forutsetningene for at kommuner skal bosette enslige mindreårige flyktninger.
– Kun 3 av 10 mener at integreringstilskuddet for voksne er tilstrekkelig, sammenlignet med 4 av 10 i 2009 og 5 av 10 i 2008.
– 1 av 5 kommunale ledere oppgir at økning i integreringstilskuddet for enslige voksne vil påvirke kommunens vilje til å bosette flere enslige voksne flyktninger.
– Færre enn i fjor mener at den statlige refusjonen av barnevernsutgifter og den samlede størrelsen på tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger er mindre enn tilstrekkelig.

Kommunelederundersøkelsen 2010
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Rapport%20p%C3%A5%20kommunelederunders%C3%B8kelse%202010.pdf

Utgiver – IMDi

Språk – Norsk

Undertittel – Integrerings- og mangfoldsdirektoratets Kommunelederundersøkelse 2010

Antall sider – 58

Utgitt år – 2010

Dokumenttype – rapport