NTNU Samfunnsforskning har på oppdrag fra Husbanken og IMDi gjennomført en studie om kommunenes fremskaffelse av boliger til flyktninger. Rapporten har fått navnet: ”Det er litt sånn at veien blir til mens en går” 

Tema rapporten tar opp er blant annet organisering og ansvarsfordeling i arbeidet med å fremskaffe bolig til flyktninger, bruk av kommunale og private boliger, bruk av Husbankens virkemidler, boligoppfølging og tilrettelegging for fremtidig boligkarriere for denne gruppen.
Rapporten bygger på en breddeundersøkelse blant flyktningkonsulenter og boligkonsulenter i alle kommunene som bosatte flyktninger i 2010, samt dybdestudier i seks case-kommuner. Det har også blitt utført intervjuer med personer fra IMDis regionkontorer, Husbanken og KS.
Rapporten avsluttes med et kapittel der forskerne (basert på sine analyser) gir en rekke anbefalinger til tiltak og arbeidsmetoder til kommunene, IMDi og Husbanken.

Ny rapport om flyktningeboliger
Utgitt år – 2011

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7570-244-7

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Kommuners%20fremskaffelse%20av%20boliger%20til%20flyktninger%20-%20rapport%202011.pdf

Utgiver – NTNU/IMDi

Undertittel – Om kommuners fremskaffelse av boliger til flyktninger.

Antall sider – 133

Språk – Norsk