Sammendrag:

For første gang ble Fremskrittspartiet foran stortingsvalget 2009 ansett for å ha en reell mulighet for å komme i regjeringsposisjon etter valget. Religion og politikk er en sentral del av mastergradsprogrammet i religion og samfunn ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Mastergradsoppgaven undersøker hvilke holdninger som kom til uttrykk gjennom Fremskrittspartiets politikk under valgkampen til politiske saksområder som kan belyse partiets holdninger i forhold temaer som kan ansees som sentrale for kristendommen og islam. Oppgaven gjør et historisk tilbakeblikk på Fremskrittspartiets utvikling, og presenterer en samfunnsmessig kontekst for å bidra til en helhetlig forståelse. Metodisk benytter oppgaven seg av en triangulativ tilnærming. Partiets prinsipp- og handlingsprogram er gjenstand for diskursanalyse. En temasentrert kvalitativ tekstanalyse tar for seg artikler og debatter i media fra to av valgkampens siste uker. I tillegg ble det gjennomført et mikro-etnografisk feltarbeid, der det ble gjort samtaler med politikere fra partiet. Analysen av det empiriske materialet presenteres i et eget kapittel. De viktigste funnene fra analysen blir avslutningsvis forklart i lys av et sosialpsykologisk perspektiv. Sentrale teorier som benyttes er sosial identitetsteori, sosial identitetskompleksitet, gruppepolarisering og akkulturasjonsteori. Frihet er et sentralt begrep i partiets programmer, og gjennomsyrer de fleste aspektene av partiets politikk. Diskursanalysen viser at partiet knytter dette begrepet opp til valgfrihet, makt og økonomi. For Fremskrittspartiet fremstår det som meget viktig at enkeltmenneskets frihet styrkes. Prosjektets hovedfunn viser derimot at Fremskrittspartiets asyl-, og innvandring- og integreringspolitikk sammen med familiepolitikken til tider legger kraftige begrensninger på den individuelle friheten. Disse begrensningene kan forstås i lys av et nasjonalistisk og proteksjonistisk prosjekt, der Fremskrittspartiet ønsker å beskytte det partiet anser som den norske identiteten, derunder norsk og kristen kulturarv. Det kan dermed se ut til at Fremskrittspartiet med sin politikk ønsker å fungere som en slags nasjonal kurator. Et annet sentralt funn viser at Fremskrittspartiets forståelse av integrering ikke sammenfaller med integreringsbegrepet slik det forstås innenfor akkulturasjonsteori, men at partiets forståelse minner mer om assimilering og marginalisering av minoriteter. Dette kan naturligvis også sees i lys av partiets ønske om å bevare det norske.

Fremskrittspartiet – en nasjonal kurator?
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/teologi/2009/96829/dehlin_master_resa4302_h09.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – Et sosialpsykologisk perspektiv på FrP under stortingsvalget 2009

Antall sider – 152

Dokumenttype – Masteroppgave