Sammendrag:

“Om å snakke samme språk” er en studie som går i dybden på årsaker til frafall fra norskopplæring blant voksne innvandrere. Perspektivet tilhører lærere som underviser i norskopplæringen, samt utvalgte ledere. Studien er et selvstendig mastergradsarbeid som er utarbeidet i forbindelse med en pågående evaluering av Oslo kommunes storsatsning for å bedre en rekke aspekter ved norskopplæringen ved følgende tre opplæringssentre: Oslo Voksenopplæring Rosenhof, Oslo VO Smedstua og Oslo VO Skullerud.

Det sentrale formålet med studien er å avdekke hva lærerne og lederne anser som viktige årsaker til frafall fra norskopplæringen, samt hvilke tiltak informantene foreslår for å forebygge frafall. Det er også et formål å analysere om lærerne mener at det kan være ulike årsaker til at kvinner og menn faller fra underveis i undervisningen. I tillegg studeres det hvorvidt samarbeidet og relasjonen mellom opplæringssentrene og NAV kan ha påvirkning på elevenes forutsetninger for å fullføre opplæringen. Datamaterialet studien bygger på er todelt: oppfatninger lærerne har uttrykt i en spørreundersøkelse og kvalitative intervjuer med utvalgte ledere.

Analysene viser følgende:
Informantene opplever at det er kjønnsforskjeller i årsakene til frafall. Forventningene som ligger i rollene som eksempelvis kone og ektemann kan være vanskelig å forene med forventningene som ligger i elevrollen. Familiære forhold og omsorgsoppgaver viser seg som viktige årsaker til kvinners frafall, mens for menn er det forhold knyttet til arbeidslivet, økonomi og inntektssikring som trekkes frem. Mange lærere oppfatter interaksjonen mellom opplæringssentrene og NAV som problematisk. Lederne nyanserer dette noe, men like fullt konkluderes det med at det er betydelige utfordringer for å få denne interaksjonen fruktbar og samkjørt. Tiltak informantene foreslår for å forebygge frafall er ikke i like stor grad som årsakene betinget av elevenes kjønn. Lærerne mener undervisningen i større grad må være fleksibel og tilrettelagt for den enkelte elev enn hva som nå er tilfelle. Flere ønsker også at norskopplæringen i større grad skal kombineres med lærerstyrt praksis for å styrke elevenes motivasjon. Mange er også opptatt av at elevene har behov for organiserte rammer rundt barnepass mens de tilbringer tid på opplæringssentrene.
Om å snakke samme språk – En studie av ansattes synspunkter på frafall fra norskopplæring blant voksne innvandrere
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2011/131215/Kjelsaas.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Dokumenttype – Masteroppgave