Ifølge mottaksledere og opplæringsansvarlige ønsker asylsøkerne å delta i norskopplæring, og den er svært viktig for den enkelte deltaker og på miljøet på mottaket. Dette kommer fram i “Undersøkelse om norskopplæring til asylsøkere” utført av TNS Gallup på oppdrag fra IMDi.

Undersøkelsen bygger på 177 intervjuer av mottaksledere og opplæringsansvarlige for norskopplæringen. Ordningen med norskopplæring for asylsøkere som er i ordinære mottak, ble gjeninnført 1. september 2007. Formålet med ordningen er at asylsøkere skal tilegne seg basisferdigheter i norsk slik at de kan kommunisere på enkel norsk i lokalmiljøet.


Svært viktig med norskopplæring for asylsøkere
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Norskoppl%C3%A6ring%20for%20asyls%C3%B8kere.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – TNS Gallup/Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet

Undertittel – Undersøkelse om norskopplæring for asylsøkere- mottak og opplæringssteder

Språk – Norsk

Antall sider – 110

Dokumenttype – rapport