Sammendrag:

Oppgaven handler om canadiere fra den franskspråklige provinsen Québec som av forskjellige årsaker flytter til Frankrike.

Det er interessant å studere denne innvandringen, da den er markert forskjellig fra de viktigste innvandringsgruppene i Frankrike. Størstedelen av befolkningen i Québec stammer fra franske innvandrere, og man kan på mange måter si at de kommer tilbake til røttene sine når de krysser Atlanterhavet.

Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming, og har samlet inn mitt eget datamateriale ved å gjennomføre 12 kvalitative intervjuer med franskspråklige canadiere fra Québec som bor i Frankrike.

Selve analysen er delt inn i tre kapitler. I det første analysekapitlet ser jeg på årsakene til innvandringen. Jeg har funnet det hensiktsmessig å dele informantene inn i tre kategorier: ”de forelskede”, ”de eventyrlystne” og ”de profesjonelle” Den første kategorien samler de som har kommet til Frankrike på grunn av kjærligheten og den andre kategorien de som har reist fra Québec fordi de ville se noe nytt og oppleve en ny kultur. Den siste kategorien, ”de profesjonelle består av de som har dratt til Frankrike på grunn av jobbårsaker.

I det neste kapitlet ser jeg på hvordan innvandrerne fra Québec integrerer seg i det franske samfunnet. Mye tilsier at denne gruppen har mindre problemer med å integrere seg enn hva for eksempel afrikanske eller asiatiske innvandrere har. Dette blant annet fordi de er franskspråklige og ellers kommer fra en kultur som har franske ”røtter”. Likevel er det ingen tvil om at det finnes forskjeller mellom Frankrike og Québec som kan komplisere integreringen.

I det siste kapitlet ser jeg på hvordan oppholdet i Frankrike påvirker hvordan innvandrerne ser på den franske kulturen og sin egen kultur. Det finnes mange oppfatninger om fransk kultur i Québec, og jeg forsøker å finne ut hvorvidt og eventuelt hvordan disse endres når de får bedre kjennskap til fransk kultur gjennom oppholdet sitt. I tillegg ser jeg på hvordan de endrer sin forståelse av egen kultur i lys av den oppfatning de får av det franske samfunnet.
Quand la Belle province retourne dans l’Hexagone
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/kri/2005/32643/oppgave.pdf

Utgitt år – 2005

Utgiver – UiO

Undertittel – enquête sur les Québécois de France

Språk – Fransk

Dokumenttype – Masteroppgave