Sammendrag:

Denne oppgaven handler om det altomfattende fokuset på innvandringspolitiske spørsmål i den danske valgkampen 2001. Oppgaven tar utgangspunkt i avisartikler og valgannonser som dreier seg om innvandringspolitiske temaer fra denne perioden. Med bakgrunn i et postmodernistisk vitenskapsteoretisk perspektiv, er hovedfokus rettet mot å analysere de ekskluderende og diskriminerende diskursene om innvandrere det blir argumentert for kom til uttrykk under valgkampen. Videre analyseres det hvordan bruken av slike diskurser har vunnet innpass i flere politiske partier i Danmark. Det diskuteres hvordan en ekskluderende og diskriminerende retorikk har bredt seg fra det populistiske partiet, Dansk Folkeparti, til partiene Venstre og Socialdemokratiet. Samtidig studeres det hvordan det foregår en økende konsensus blant disse partiene i å føre en mer restriktiv innvandringspolitikk. Dette gir seg blant annet utslag i det som beskrives som en nyliberalistisk politikk. Både Venstre og Socialdemokratiet er i større grad enn tidligere åpne for å legitimere en sterkere regulering og kontroll av innvandrere på to områder, gjennom statens økonomiske overføringer til innvandrere og ved statens regulering av innvandreres ekteskap. Det argumenteres for at dette representerer grunnleggende endringer i dansk politikk.

Endringer i dansk politikk?
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2005/24919/valgdanmark.pdf

Utgitt år – 2005

Dokumenttype – Masteroppgave

Utgiver – UiO

Språk – Norsk

Undertittel – en analyse av innvandringsdiskurser i den danske valgkampen 2001

Antall sider – 98