Sammendrag:

Sammendrag
Denne hovedoppgaven tematiserer bestemte typer sosiale prosesser, nemlig prosesser hvor det vokser frem virkelighetskonstruksjoner som resulterer i betydelige negative konsekvenser for utvalgte sosiale grupper eller kategorier av mennesker. Mer presist vil det i et konstruktivistisk perspektiv bli illustrert hvordan det i dagspressen vokser frem moralsk panikk knyttet til fenomenet innvandrerkriminalitet.
Det vil bli argumentert for at hovedmekanismen i denne prosessen hviler på dagspressens handlingsbetingelser for medievirksomhet, kjennetegnet ved overskudd på informasjon og underskudd på oppmerksomhet – altså en vanskelig markedssituasjon som fremtvinger overlevelsesstrategier, nemlig diskursive medieteknikker for virkelighetskonstruksjon hvis funksjon er å skape oppmerksomhet. Det andre sentrale elementet i denne prosessen er vekselvirkningen mellom dagspressen og såkalte moralske entreprenører. – Dagspressen konstruerer og gjør innvandrerkriminalitet til et nyhetstema ut fra lønnsomhetskrav, mens de moralske entreprenørene, representert ved kriminalpolitiets overhode og den høyrepopulistiske grenen innenfor norsk politikk, etablerer eller videreutvikler den etablerte dagsordenen – motivert ut fra politiske og moralske overbevisninger – for å kjempe frem en opinion for nytt innvandringspolitisk innhold. Produktet av denne spiralliknende samhandlingen mellom entreprenører og dagspresse er en virkelighetskonstruksjon av innvandreren som en omfattende trussel mot norsk samfunnsorden.
Mønsteret, i det datamaterialet som vil bli presentert, går i følgende retning: Dagspressen tilbyr det vi skal forstå som individualdramatiske representasjoner av kriminelle hendelser begått av innvandrere/utlendinger/asylsøkere. Disse hendelsene blir av entreprenørene fortolket som symptom på moralsk forfall, nemlig sviktende innvandringspolitikk og integreringspolitikk. Denne fortolkningen omdanner hendelsene til å bli representative eksempler på et omfattende samfunnsproblem – eller det vi skal forstå som innvandrerkriminalitet. Dette blir et nyhetstema som dagspressen følger opp, blant annet gjennom forsøk på å fastslå problemets omfang og årsaker, mens entreprenørene selv foreslår og forlanger nye tiltak for å få bukt med problemet, noe som medfører at aktører med politisk ansvar blir svar skyldige. Tiltak blir dermed et nytt tema som dagspressen kan følge opp. I sum danner medieintensiteten et inntrykk av at vi står overfor en omfattende samfunnstrussel som krever drastiske tiltak.
Diskursen som blir ført av entreprenørene i dagspressen kan skisseres slik: Innvandringen til Norge innebærer import av forskjellige problemer, og den norske integreringspolitikken er for svak til å hanskes med disse problemene. Dette resulterer i omfattende problemer med kriminelle innvandrere. Denne kriminaliteten tenderer å bli predikert i retning ille blir verre, noe som blir forklart med manglende politisk evne til å ta fatt i problemene. Dette blir i sum forhold som truer den norske samfunnsorden. Entreprenørenes problemløsning blir følgelig at innvandringen i langt større grad må begrenses, og at integreringspolitikken må strammes inn – dvs. at vi må få innvandrerne til bli som oss.
Det vil også bli vist i oppgaven at den moralske panikken overskrider frykten for kriminelle innvandrere og knytter seg til en frykt overfor innvandrere generelt – en frykt for at innvandreren i kraft av sin fremmede kultur og sine fremmede tradisjoner vil forringe det man forstår som det norske.
Innvandrerkriminalitet
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/iss/2004/20763/Innvandrerkriminalitet.pdf

Utgitt år – 2004

Utgiver – UiO

Undertittel – et medieskapt hysteri?

Språk – Norsk

Antall sider – 128

Dokumenttype – Masteroppgave