I denne rapporten rettes søkelyset mot norske kommuners iverksetting av introduksjonsordingen og mot hvordan det så langt er gått med de deltakerne som har avsluttet introduksjonsprogram i den perioden ordningen har vært obligatorisk. Rapporten bygger på en kombinasjon av registerdata, spørreundersøkelser, fokusgrupper og kvalitative intervjuer.
Lenke til fulltekst – 978-82-7422-601-2

Utgitt år – 2007

Utgiver – FAFO

Undertittel – En evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere

Språk – Norsk

Antall sider – 242

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-601-2