Denne oppgaven tar for seg journalistisk arbeid med islamrelaterte saker i Norge og Vest-Europa, og stiller spørsmålet når, hvorfor og hvordan arbeider norske journalister med hjemlige islamrelaterte saker? Det fokuseres spesielt på hva som gjør islam nyhetsverdig og hvordan journalister forstår sin rolle i møte med muslimer. Aftenposten er brukt som case, og materialet består av to deler: 168 islamrelaterte nyhets- og featureartikler fra en ettårsperiode (1.2.09-01.02.10) og intervju med tre erfarne journalister. Oppgaven konkluderer blant annet med at islam først og fremst er nyhetsverdig når saken har et element av konflikt mellom den norske majoritetskulturens normer og verdier og muslimske minoriteters. Islamrelaterte saker er ofte knyttet til temaet integrering.De intervjuede journalistenes rolleforståelse i møte med islam og muslimer er preget av ønske om å bidra med kunnskap og forståelse, og at de ser det islamrelaterte stoffet som relevant og viktig for samfunnet.
Islam som journalistisk utfordring : en analyse av Aftenpostens arbeid med islamrelaterte saker
Lenke til fulltekst – http://brage.bibsys.no/mf/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_21286/1/Islam%20som%20journalistisk%20utfordring.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – Det teologiske menighetsfakultetet, Oslo

Språk – Norsk

Undertittel – En analyse av Aftenpostens arbeid med islamrelaterte saker

Antall sider – 116

Dokumenttype – Masteroppgave