Prosessen i forbindelse med denne, og også flere tilsvarende saker i Drammen i perioden 2005-2007, som både omhandlet straffesak og barnevernets omsorgsovertagelse av utsatte, avdekket mangelfull  fenomenforståelse om æresrelatert vold i de ulike etatene. 
Prosjektet har hatt hovedfokus på vold i nære relasjoner i innvandrermiljøet som bl.a. utløses av 
kollektivets behov for å gjenopprette tapt ære i familierelaterte saker. En generell betegnelse på denne volden er æresrelatert vold.  Prosjektet synliggjør at vold motivert av ærestap omfattes av begrepet ”vold i nære relasjoner”. Prosjektets mandat har vært å innhente aktuell og utvikle ny kompetanse, utarbeide tiltakskjeder og å utvikle og implementere rutiner for samarbeid mellom relevante etater og virksomheter. I all offentlig virksomhet er det viktig å ha kunnskap om menneskerettighetene og kjenne til de forpliktelser den norske stat har i den forbindelse. Videre er det viktig å ha nødvendig kunnskap i forhold de ulike etniske minoritetsmiljøene, for med dette få nødvendig kompetanse i forhold til å forstå  ulike kulturer, familie- og samfunnsstrukturer. For norsk politi og annen offentlig virksomhet er det viktig å opparbeide tillitt og ha en god kommunikasjon med alle lag av befolkningen. Særlig viktig er det i forhold til den del av befolkningen som lever i en kollektivistisk familiestruktur. Ved på ulike måter å gi informasjon og opplæring i forebyggende hensikt, kan offentlig tjenesteapparat opparbeide tillit på en slik måte at dersom det skulle oppstå en konflikt, komme inn i en tidlig fase.

Det er viktig at politiet hele tiden er på banen i forhold til tverrfaglig samarbeid. Gjennom dette få  formidlet ulike metoder som kan brukes. Mange er nok fortsatt der at politiet bare pågriper og fengsler, spesielt gjelder dette i saker der vold i nære relasjoner utøves. 
0-toleranse
Bystyrekomiteen ”Oppvekst, utdanning og sosial”, gjennomførte 17. oktober 2006 et miniseminar 
om familievold og voldstendenser i ungdomsmiljøene i Drammen. Den 14. november 2006 
oppsummerte bystyrekomiteen seminaret, og det ble innført nulltoleranse mot vold i alle etater. 
Bruk av lovverk
I Norge finnes gode verktøy gjennom forskjellig lovverk, bl.a. barnevernloven, sosialtjenesteloven, straffeloven og lovverk rundt innvandring og integrering.  Med bakgrunn i lokale erfaringer avdekket vi et klart behov for å utvikle klare rutiner for samhandling og forståelse hos alle samhandlingpartnere, og at  bruk av lovverket er et viktig og nødvendig virkemiddel i det  voldsforebyggende arbeidet. 
Prosjektet har utvikle veilederen ”Vold i nære relasjoner – hva gjør vi?”, som inneholder lovreguleringer, detaljerte rutiner og konkrete samtale- og arbeidsverktøy i forhold til alt arbeid relatert til vold og overgrep mot barn i nære relasjoner i Drammen. Det er en stor utfordring i forhold til kunnskap, forståelse –  og bruk av straffelovverket ; spesielt i forhold til lov om forbud mot kjønnslemlestelse § 1 som trådte i kraft i 1995.  Til tross for ikrafttredelse av bestemmelsens §2, avvergerplikten som trådte i kraft i 2004,  har svært få saker kommet til politiets kunnskap, og ytterligere færre saker er prøvet for rettssystemet.

Dialog
Utviklingen av metoden ”Dialog” bygger på prosjektoppgaven skrevet av politiinspektør Nina K. Bjørlo; ”Bruk av dialog som forebyggende metode i politiet, der ære er motiv for handlingen – en  metode for å hindre alvorlige krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter” i.
I forhold til regjeringens justispolitikk og Politidirektoratets rapport ”Politiet mot 2020”, mener vi at  ”Dialog” må videreutvikles som metode for politiets videre forebyggende arbeid i voldssaker i nære  relasjoner og der ære er motiv for handlingen.
Strategimøter
Som ansatt i offentlig sektor, og dermed også å være utøverleddet for å ivareta statens 
menneskerettslige forpliktelser overfor borgerne, har vi et ansvar for å benytte effektivt tiltak for å 
sikre god koordinering og tverrfaglig samarbeid.  
Et effektiv og tilsynelatende enkelt tiltak er å innføre strategimøter. Et strategimøte skal være der 
hjelpeapparatets aktører samles så snart som mulig etter melding om voldshendelser (politi og 
barnevern), for å legge en strategi for det videre arbeidet.  
IDPI
I Drammen har vi sertifiserte ICDP veiledere i virksomhetene; Introduksjonssenteret, Senter for Oppvekst, helsestasjoner, i enkelte skoler og barnehager.  
Erfaringer fra gjennomførte ICDP grupper i 2008 og 2009, viser at dette programmet blir positivt mottatt og gir god kunnskap til foreldre i deres oppgave med veiledning og oppdragelse av barn. Ved å tilby ICDP til utsatte familier som forebyggende tiltak, og også som tiltak i enkelte barnevernssaker, mener vi dette vil være et godt og effektivt tiltak for å redusere og hindre vold i nære relasjoner og  spesielt bruk av vold som ledd i barneoppdragelse. 
Egenerklæring
I Drammen har vi over flere år hatt god erfaring i å kunne tilby bistand til ungdom som frykter 
manglende retur til Norge etter reise til foreldrenes opprinnelsesland, ufrivillig forlovelse, gjennomført tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold. Ungdommene kan registrere sin bekymring i hjelpeapparatet; på skolen, helsestasjonen, Introduksjonssenteret, Uteteamet, hos minoritetsrådgivere i videregående skole, barnevern eller politiet.  
Prosjektet har ført til økt og bedret samhandling mellom sentrale virksomheter og etater. Med bakgrunn i prosjektets fokus på kjennskap til og kunnskap om samarbeids- og samhandlingspartenes muligheter og begrensninger, bl.a. regulert av lovverk, roller og lovpålagte oppgaver, ser vi økt aksept for rolle og oppgavefordeling og respekt for ulik prioriteringer i prosessen rundt enkeltsaker.  
Felles virksomhetsplan – politi kommune 
Som det kommer tydelig frem i rapporten ”politiet mot 2020” er årsaker til kriminalitet og utrygghet er kompliserte og sammensatte og må møtes gjennom samordnet innsats fra flere aktører. Politiet  verken kan, eller har kompetanse til å forebygge og bekjempe kriminaliteten alene, og i mange

“Når det umulige blir mulig” : Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Re N

Lenke til fulltekst – http://www.drammen.kommune.no/PageFiles/6899/Sluttrapport%20med%20evaluering%20%C3%A6reprosjektet%20i%20Drammen%20perioden%202007%20til%202010.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – Drammen Kommune

Antall sider – 103

Dokumenttype – rapport

Språk – Norsk