Studien har kartlagt situasjonen med hensyn til fremtidig rekruttering til ledelse, syn på arbeidet og innstilling til arbeidsmiljø. Det generelle bildet ser relativt positivt ut. Likevel opplever over halvparten av de ansatte at jobben de gjør har lav samfunnsmessig status. Drøyt ti prosent forteller at kunder ikke behandler dem med respekt.
Kartlegging av ansattes holdninger til det å bli leder i ISS avdekker at språknivået er så dårlig blant en del av de ansatte at det vanskelig lar seg gjøre å formidle HMS eller rettigheter og plikter som er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Manglende norskkunnskap og en følelse at man ikke alltid mestrer den norske arbeidskulturen blir ansett som en hinder for å bli leder i fremtiden.
ISS har en relativt stor andel av ansatte med innvandrerbakgrunn som har høy utdanning. Innføring av tiltak som aktiverer og effektiviserer kartlegging av disse kan bidra til at flere engasjerte og ressurssterke ansatte blir værende og utvikler seg internt i ISS.

Rekruttering til ledelse : En studie av ansatte med og uten innvandrerbakgrunn i ISS
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Sd E

Utgitt år – 2011

Utgiver – FAFO

Språk – Norsk

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7609-293-3

Utgiver – Arbeidsforskningsinstituttet

Antall sider – 46

Lenke til fulltekst – http://www.afi-wri.no/modules/module_123/proxy.asp?I=5424&C=1&D=2&mids=