Prosjektet har utarbeidet en kortfattet håndbok som kan brukes av virksomhetsledelsen, ansvarlige HMS-instanser, tillitsvalgte på den enkelte bedrift og arbeidslivets organisasjoner, som tar for seg det systematiske HMS-arbeidet på flerkulturelle arbeidsplasser i vid forstand. 

Håndboka tar utgangspunkt i en enkelt arbeidsplass og skiller mellom tre grupper arbeidsinnvandrere der: de ansatte, de egne innleide og de innleide gjennom ulike underleverandører. Med arbeidsinnvandrere menes både de som har kommet hit til landet for å søke arbeid, eller har fått arbeid, og flyktninger og familiegjenforente som søker eller er i arbeid.

Hovedvekten i håndboka ligger på de som kommer inn i bedriften og bidrar til at den kan kalles flerkulturell. Det vil si arbeidstakere som har et annet morsmål enn norsk, som har fått sin fagopplæring i andre tradisjoner og som er vant med andre sikkerhetsrutiner og arbeidsrettslige tradisjoner enn de norske. 

Håndboka følger en egen modell for systematisk HMS-arbeid på flerkulturelle bedrifter og er organisert kronologisk. Håndbokas første del  handler om arbeidsinnvandrernes første møte med bedriftene: det som må være klart på forhånd fra bedriftenes side, mottagelsen og den første arbeidsøkten. Her skilles det mellom de egne ansatte, innleide og de innleide gjennom underleverandører.

Håndbokas andre del tar for seg tre kontinuerlige prosesser i det systematiske HMS-arbeidet: språk, kompetanse og vernerunder. Her listes det opp holdepunkter for et kontinuerlig HMS-arbeid som sikter mot språk- og kompetansesertifisering og ansvarliggjøring av den enkelte arbeidsinnvandrer.

Håndbokas tredje del går først inn på kommunikasjon på arbeidsplassen og hvordan denne kan forbedres. Deretter går den inn på sosiale arenaer og hvordan disse kan legges til rette for bedre kommunikasjon. Håndboka avsluttes med særnorske forhold ved partssamarbeid og arbeidsrettslig regulering og stiller spørsmålet: “Hva vil det si å være arbeidstaker på norsk?”.

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser
Språk – Norsk

Utgitt år – 2009

ISBN – 978-82-998100-0-5

Utgiver – Hans Christian Farsethås

Antall sider – 48

Plassering i mangfoldsbiblioteket – Sd A

Dokumenttype – Hefte/Håndbok