Velg fil og last ned

Se også

Beregningsutvalget gjennomfører en årlig kartlegging av kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Disse kartlagte utgiftene sees opp imot integreringstilskuddet og tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (norsktilskuddet).

Utvalgets metode er innhenting av opplysninger gjennom spørreskjema og systematisk veiledning i utvalgskommunene. I 2017 er det 19 kommuner som deltar i Beregningsutvalgets undersøkelse. Flyktninger i kartleggingskommunene utgjør 30,4 prosent av alle flyktninger som utløser integreringstilskudd. Kartleggingen er supplert med data fra SSB og IMDi.

I løpet av 2017 ble det bosatt 11 078 flyktninger. Dette er 4 213 personer færre enn bosettingsrekorden i 2016. Totalt var det 64 062 personer som utløste integreringstilskudd i 2017, som er en økning på 13,1 prosent fra 2016.

Fire av de fem vertskommunene for integreringsmottak i 2017 deltok i Beregningsutvalgets kartlegging. Disse kommunene kan ha hatt høyere utgifter til tiltak for personer i mottaket enn det som blir dekket gjennom tilskudd. Kommunenes utgifter og tilskudd til integreringsmottak fanges ikke opp gjennom Beregningsutvalgets undersøkelse, og det bør vurderes hvorvidt dette bør tas inn i mandatet.