Last ned rapport

Vedlegg:

Eksempel på skjema rådmann 2018 (PDF, 77 KB)

Eksempel på skjema integreringsansvarlig 2018 (PDF, 190 KB)

IMDis kommuneundersøkelse er en årlig undersøkelse rettet mot alle landets kommuner. Tema for undersøkelsen er hvordan kommunene arbeider med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere, og hvordan de oppfatter IMDi som samarbeidspartner. Kommunenes tilbakemeldinger i undersøkelsen er viktige for IMDi i oppfølgings- og pådriverarbeidet overfor kommune og for å tilpasse sine tjenester til kommunene.

Mens tidligere års undersøkelser har vært besvart av rådmann i kommunen, har denne undersøkelsen vært todelt. En del ble sendt ut til rådmann eller bydelsdirektør, mens en annen del ble sendt til ansvarlig for integreringsarbeidet i kommunen/bydelen.

Rapporten oppsummerer hvordan kommunene svarer på spørsmålene i
undersøkelsen. Blant hovedfunnene er:

  • Mens 2016 var et toppår for antall bosettinger, var bosettingsvolumet i 2018 det laveste på ti år. Omtrent 4 av 5 kommuner opplever at de har hatt utfordringer som følge av de store svingningene i bosettingsbehovet. Utfordringene handler ofte om bemanning, planlegging og økonomi.
  • Det er flere kommuner som oppgir at de har et resultatmål for introduksjonsprogrammet enn i de tidligere års undersøkelser. I 2018 undersøkelsen oppgir 68 prosent av kommunene at de har ett resultatmål for introduksjonsprogrammet, mens denne andelen tidligere år har vært mellom 55 og 60 prosent.
  • De fleste kommunene legger til rette for at deltakerne i introduksjonsprogrammet kan delta i ordinær utdanning som en del av programmet. Kun 4 prosent av kommune svarer at de ikke legger til rette for dette. Litt mer enn en fjerdedel av kommunene oppgir at de samkjører timeplaner mellom norskopplæringen og grunnskole eller videregående opplæring.
  • Over halvparten av kommunene samarbeider med andre kommuner om gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. Samarbeidet dreier seg gjerne om norskopplæring, grunnskoleopplæring og/eller opplæring i samfunnskunnskap.
  • Om lag to av tre kommuner oppgir at de i en eller annen form har gjennomført en evaluering av introduksjonsprogrammet de siste to årene.
  • Ni av ti kommuner oppgir at de har særskilte tiltak for samarbeid med lokalt næringsliv om integrering av innvandrere i arbeidslivet. Over halvparten av kommunene benytter NAVs nettverk med lokalt næringsliv. Egne samarbeidsavtaler mellom kommunen og lokale arbeidsgivere om praksisplasser er også noe som ofte benyttes. Sammenliknet med tidligere års undersøkelser er det flere kommuner som oppgir at de har en egen stillingsressurs øremerket samarbeid med lokalt næringsliv.
  • Et mindretall av kommunene har tiltak for å øke innvandrerandelen blant kommunens ansatte. På spørsmålet om kommunene har vedtatt planer eller tiltak der målet er at andelen innvandrere i befolkningen gjenspeiles blant kommunens ansatte, oppgir 65 prosent at de ikke har slike planer eller tiltak. Av kommunene som oppgir at de har tiltak, er praksisplasser, mentor- eller traineeordninger mest utbredt.
  • Andelen kommuner som har retningslinjer der nasjonalt tolkeregister inngår har økt. Omtrent halvparten av kommunene oppgir at de har retningslinjer for bruk og bestilling av tolk der Nasjonalt tolkeregister inngår.
  • Kommunene er mest fornøyd med IMDis innsats for kunnskaps- og erfaringsdeling om kvalifiseringsarbeid i kommuner. 77 prosent av kommunene vurderer nytten av IMDis bistand som god på dette området. Utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning er det området der færrest av kommunene, kun 21 prosent, vurderer nytten av IMDis bistand som god.
  • Kommunene vurderer IMDis bistand som viktig fremover. På ti av elleve områder der kommunene ble spurt om å vurdere viktigheten av IMDis bistand de neste to årene, svarte over halvparten av kommunene at det blir viktig med bistand.