Ombudet mener at et eventuelt hemmelighold i forbindelse med overrekkelsen av gavekort nr. 2. kan gi grunn til å tro at forskjellsbehandlingen ikke var saklig begrunnet, slik XXL hevder. Forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet og som er knyttet til etnisitet, er ulovlig, jf. diskrimineringsloven § 5. Hvis det i tillegg var et klart skille med de etnisk norske i den ene gruppen og de med minoritetsbakgrunn i den andre, styrker dette antakelsen om at vurderingen kan være basert på etnisitet. I en klagesak kan dette være omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd. I samsvar med bevisbyrderegelen i diskrimineringssaker, er det da XXL som må sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd, jf. diskrimineringsloven § 24.

Ombudet kan som hovedregel bare ta stilling til en slik sak dersom vi mottar en klage fra den eller de diskrimineringen retter seg mot. Ombudet har ikke per i dag mottatt henvendelse fra noen av elevene.

Reaksjonene i denne saken viser imidlertid at denne praksisen, uavhengig av utfallet i en eventuell klagesak, er uheldig. Ombudet anmoder derfor XXL om å sikre gode rutiner som hindrer opplevelse av forskjellsbehandling basert på kjennetegn som etnisitet. Vi gjør dessuten oppmerksom på at det er virkningen av praksisen, og ikke hensikten, som er avgjørende ved en rettslig vurdering av saken.

Vedrørende forskjellsbehandling av elever etter arbeidsuke hos XXL
Antall sider – 2

Utgitt år – 2015

Utgiver – Likestillings- og diskrimineringsombudet

ISBN – 15/1047-3-ISHU

Dokumenttype – artikkel

Språk – Norsk