Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Inntil 8,35 millioner kroner skal fordeles på relevante prosjekter og tiltak.

Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner og til at utsatte for og utøvere av vold i nære relasjoner i større grad får nødvendig hjelp. Det er videre en målsetting å bedre samarbeidet og samordningen i arbeidet mot vold i nære relasjoner samt at den forebyggende innsatsen styrkes.

Frivillige og andre ideelle organisasjoner samt private aktører kan søke om midler. Også krisesentrene kan søke om midler selv om de er organisert som en kommunal virksomhet.

Fristen for å søke om midler er 10. mars 2014.

Les tilskuddsutlysningen her

 

Tilskudd til arbeid mot vold i nære relasjoner
Dokumenttype – handlingsplan

Språk – Norsk

Utgiver – Justis- og beredskapsdepartementet

Utgitt år – 2013

Antall sider – 1