Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble opprettet 1.1.2006 ved at Utlendingsdirektoratet (UDI) ble delt i to direktorater. I 2013 iverksatte BLD en uavhengig og helhetlig evaluering av IMDi. Hensikten med evalueringen var å få vurdert om IMDi som direktorat har innfridd de mål og forventninger som lå til grunn ved opprettelsen av direktoratet. I tillegg ønsket departementet å få vurdert hvordan IMDi har tilpasset seg og løst nye oppgaver og prioriteringer. 

Evalueringen gir i hovedsak et positivt bilde av IMDi: ”Overordnet inntrykk er at IMDi et godt stykke på vei, har innfridd forventningene og fylt de rollene som var forutsatt” […] ”Direktoratet fremstår som en kompetent virksomhet på sitt felt, som anerkjennes som en sentral fagmyndighet og kunnskapssenter av både kommuner og statlige myndigheter”.

Selv om det overordnede inntrykket er positivt, innholder evalueringen også en del kritiske merknader og forslag til forbedringer. Det gjelder både interne forhold i IMDi og departementets styring av IMDi. Disse vil bli fulgt opp av departementet i nært samarbeid med direktoratet.

Evalueringen er gjennomført av konsulentfirmaet Agenda Kaupang AS.

Evaluering av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/upload/BLD/IMA/Sluttrapport-imdI.pdf

Antall sider – 100

Utgitt år – 2014

Språk – Norsk

ISBN – 978-82-8246-103-0

Utgiver – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet