Vi ser spesielt på utdanning fra Norge, fødelandsregion og kjønn når vi drøfter om deltakelse på arbeidsmarkedstiltak gir høyere sannsynlighet for å være i jobb ved utgangen av juni 2005. Nesten to tredjedeler av ledige ikke-vestlige innvandrere har utdanning fra Norge. Afrikanere og asiater med høgskole fra Norge har lavere jobbsannsynlighet enn nordmenn med høgskole fra Norge. Afrikanske og asiatiske kvinner er overrepresentert på praksisplass og opplæringstiltak. Vi finner at lønnstilskudd har en positiv effekt for alle ikke-vestlige innvandrere, mens deltakelse på praksisplass og i opplæringstiltak øker jobbsannsynligheten for noen grupper, og særlig for asiatiske og østeuropeiske kvinner.
Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/517/517.pdf

Utgitt år – 2006

Utgiver – FAFO

Undertittel – Hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?

Språk – Norsk

Antall sider – 74

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7422-525-2