Tidligere forskning har gjentatte ganger pekt på at dette samarbeidet har vært en flaskehals. Halvannet år etter at loven om introduksjonsordning kunne tas i bruk, gir undersøkelsen en tilstandsrapport for samarbeidet mellom Aetat og kommune: Er det blitt bedre?
Rapporten går bredt ut og undersøker en rekke sider ved samarbeidsrelasjonen. Hva det samarbeides om, på hvilken måte og med hvilket resultat, er sentrale spørsmål. I tillegg rettes søkelyset mot de formelle, strukturelle og kulturelle rammene samarbeidet skjer innenfor. Har lov og rundskriv bidratt til å tydeliggjøre arbeidsdelingen mellom etatene, eller finner vi fortsatt gråsoner og dobbeltarbeid? Oppleves samarbeidet som godt i den forstand at det gir resultater? Hva kjennetegner det gode samarbeidet, og hvilke utfordringer møter henholdsvis kommune og Aetat i samarbeidet?
Avslutningsvis stilles spørsmålet: Fungerer samarbeidet godt nok? Hvis det ikke er tilfellet, hvilke alternativer har man så for å bedre samarbeidsrelasjonene? Er det behov for mer regulering, mer penger eller mer vilje til samarbeid? Undersøkelsen bygger på kvalitative intervjuer med deltakere i introduksjonsprogram, ledere og saksbehandlere i Aetat og i kommunal flyktningtjeneste, samt en kvantitativ spørreundersøkelse som omfatter 150 norske bosettingskommuner og de tilhørende Aetat lokal.

 

«De vil nok det samme»
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/491/491.pdf

Utgitt år – 2005

Utgiver – FAFO

Undertittel – Samarbeid mellom flyktningtjenesten og Aetat lokal om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Språk – Norsk

Antall sider – 102

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7422-495-7