Hovedspørsmålet er i hvilken grad manglende norskferdigheter kan forklare flyktningers og innvandreres problemer på arbeidsmarkedet, men søkelyset rettes også mot årsaker til frafall i norskundervisningen og hva som skjer med de som faller fra undervisningen og sammenhengen mellom gjennomført norskundervisning og norskferdigheter. Ikke-vestlige kvinners spesielle barrierer mot yrkesaktivitet vies særlig oppmerksomhet.

De overordnede problemstillingene for rapporten er:
• Hva er årsakene til den lave yrkesdeltakelsen blant flyktninger og innvandrere generelt, og blant kvinner fra disse gruppene spesielt?
• Hva er de viktigste årsakene til frafall fra norskundervisningen?
• Hvilken betydning har deltakelse i norskundervisning for norskferdighetene?
• Hvilken sammenheng er det mellom norskferdigheter og yrkesdeltakelse?
Undersøkelsen er blant annet basert på nærmere 400 intervjuer av flyktninger og innvandrere bosatt i Oslo og Bergen

Kurs for arbeid?
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/387/387.pdf

Utgitt år – 2002

Utgiver – FAFO

Undertittel – Norskopplæring og yrkesdeltakelse blant ikke-vestlige flyktninger og innvandrere

Språk – Norsk

Antall sider – 243

Dokumenttype – rapport

ISBN – 82-7422-371-3