Rambøll Management Consulting har, på oppdrag fra IMDi, gjennomført en evaluering for å se i hvilken grad Nasjonalt tolkeregister har nådd målene som ble satt ved registerets opprettelse. I prosjektrapporten “Evaluering av Nasjonalt tolkeregister” har Rambøll kommet med flere forslag til forbedring og videreutvikling.
Viktigste funn i evalueringen av Nasjonalt tolkeregister:
– 59 prosent av tolkene og 55 prosent av tolkebrukere som har benyttet Nasjonalt tolkeregister, sier de er fornøyde eller veldig fornøyde med registeret.

– Rambøll påpeker at det er generell lav kjennskap til Nasjonalt tolkeregister blant offentlige tolkebrukere. Et flertall på 64 prosent av tolkebrukerne oppgir at de ikke kjenner til Nasjonalt tolkeregister.
– En bestillingsfunksjon på www.tolkeportalen.no blir av både tolker og tolkebrukere sett på som noe som ville bidra til å styrke tolkeregisteret og tolkeportalen.

Evaluering av nasjonalt tolkeregister
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/EvalueringNTR.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – Rambøll Consulting

Språk – Norsk

Antall sider – 91

Dokumenttype – rapport