Sammendrag:

Oppgaven er en eksplorativ casestudie av Flyktninghjelpens TV-aksjonskampanjen og hensikten er å undersøke hvordan innsamlingsaksjonen for internasjonale flyktninger relaterte seg til den allmenne asyl- og flyktningdebatten i Norge. På bakgrunn av framing-teori, kvalitative intervjuer og strategisk kommunikasjon utførte jeg en analyse av tolkningsrammene i pressen og kampanjen. Oppgaven viser hvordan TV-aksjonen bruker strategisk kommunikasjon for å unngå norske asyl- og flyktningpolitiske tema og for å skape medlidenhet for fattige mennesker internasjonalt. Samtidig er den norske regjeringen opptatt av å skape en forståelse og aksept for deres politikk som ansvarlig og rettferdig. Fokuset deres er på norske forhold og tar ikke hensyn til en økende mengde flyktninger på verdensbasis. Verken TV-aksjonen eller regjeringen anerkjenner gapet mellom den restriktive politikken og den økende mengden av flyktninger. Min oppgave viser at frivillige organisasjoner og andre interessepolitiske aktører ønsker mer medfølelse i norsk asyl- og flyktningpolitikk, videre unngår TV-aksjonen større samfunnsmessige betraktninger med en betent tematikk fordi den har ett mål – samle inn maksimalt med penger.

Medlidenhet vs. Ansvarlighet?
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/mediekomm/2011/129175/TobiassenxxMasterxixMedievitenskap.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – UiO

Undertittel – – En casestudie av Flyktninghjelpens TV-aksjon 2010, sett i lys av den politiske asyl – og flyktningdebatten i Norge.

Språk – Norsk

Antall sider – 142

Dokumenttype – Masteroppgave