I denne rapporten, som er skrevet på oppdrag for Barne- og Ungdoms-rådet i Oslo, ser vi nærmere på hvilke utfordringer frivillige organisasjoner og fotballag står overfor i sitt inkluderingsarbeid.
• Ser organisasjonene det som sitt ansvar å inkludere etniske minoriteter?
• Hvordan jobber de med rekruttering av medlemmer?
• Har organisasjonene satt i verk konkrete tiltak for å nå ut til minoritetsbefolkningen, og hvordan har disse fungert?
• Hvilke erfaringer har organisasjonene gjort med etnisk mangfold i sine aktiviteter?

Dette er noen av problemstillingene som behandles i rapporten. Studien er basert på én spørreundersøkelse blant frivillige organisasjoner og lag for barn og ungdom, én spørreundersøkelse blant trenere og lagledere for fotballag i Oslo, samt kvalitative intervjuer med sentrale personer innen det frivillige organisasjonslivet i Oslo.

Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo
Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20016/20016.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – FAFO

Språk – Norsk

Antall sider – 79

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7422-581-3