Sammendrag:

Oppgavens tema er hvordan integreringstiltaket Ny sjanse fungerer i praksis. Ny sjanse er et kvalifiseringstiltak rettet mot innvandrere som har bodd over to år i Norge, og som mottar sosialhjelp eller er uten arbeid og ikke under utdannelse. Målet er å få deltagerne over i jobb eller utdannelse, og å prøve ut ulike metoder for finne ut hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

I oppgaven studeres Ny sjanse i Bærum, Fredrikstad og Moss kommune. Oppgaven tar for seg i) Hvordan Ny sjanse gjennomføres på lokalt nivå, ii) Hva som påvirker den lokale gjennomføringen og iii) Hva som påvirker måloppnåelsen. Som teoretisk rammeverk benytter oppgaven iverksettingsteori og en videreutviklet modell av Van Meter og Van Horns (1975) iverksettingsmodell.
Flere veier til Ny sjanse
Lenke til fulltekst – http://www.duo.uio.no/publ/statsvitenskap/2010/102749/Master-Silje_Marie_Okland.pdf

Utgitt år – 2010

Utgiver – UiO

Undertittel – En komparativ analyse av iverksettingen av integreringstiltaket Ny sjanse i Bærum, Fredrikstad og Moss

Antall sider – 124

Dokumenttype – Masteroppgave