Kåre Hagen
Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Målsettinger er å presentere den rådende kunnskapen om etniske minoriteters forhold til sosialhjelpen i Norge og på dette grunnlag, stille opp utfordringer for videre forskning. Arbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd, og inngår som en del av en større gjennomgang av kunnskapsstatusen innen forskningen omkring sosialhjelpen.