Monica Lund og Jon Horgen Friberg

Last ned rapport

Denne rapporten ser nærmere på innvandreres forhold til fagorganisering innenfor renholds- og hotell/restaurantbransjen. Det har gjennom forskning og i media blitt reist spørsmål ved hvorvidt fagbevegelsen er åpen og tilgjengelig for alle grupper arbeidstakere i Norge. Med denne studien forsøker vi å frembringe mer kunnskap om etniske minoriteters forhold til og opplevelse av norske fagorganisasjoner.
Spørsmål som belyses er blant annet:

 • Hvilke forskjeller er det mellom innvandrere og nordmenns arbeidssituasjon?
 • Har innvandrere andre motiver for å fagorganisere seg eller la være enn hva nordmenn har?
 • Er innvandrere mer opptatt av individuelle fordeler ved medlemskapet?
 • Har innvandrere andre interesser på arbeidsplassene enn øvrige arbeidstakere?
 • Opplever innvandrere i like stor grad som norske arbeidstakere at fagforeningene fremmer deres interesser på arbeidsplassen?
 • Når organisasjonene ut med informasjon til alle grupper av arbeidstakere?
 • Blir innvandrere spurt om å ta på seg tillitsverv?
 • Er noen grupper mer aktive i fagforeningenes virksomhet enn andre?
 • Hva gjør klubber og forbund for å inkludere innvandrere i organisasjonene?
  Analysen knyttes opp mot kjønn, etnisitet og strukturelle forhold i de to bransjene. Undersøkelsen er basert på en kvantitativ spørreundersøkelse blant vestlige og ikke-vestlige arbeidstakere ved sju Oslo-bedrifter og kvalitative intervjuer med forbund, tillitsvalgte og bedriftsledelse.