Last ned rapport

  • Mens årets undersøkelse er basert på webintervju med utsendelse av invitasjon til undersøkelsen per e-post til bedriftene, er tidligere undersøkelser gjennomført på telefon. Dette kan påvirke resultatene, uten at vi har mulighet til å kontrollere for om tidligere resultater eller årets resultater er mest korrekte i forhold til hele universet.
  • Ved årets undersøkelse måler vi at langt flere bedrifter enn tidligere har ansatt innvandrere med bakgrunn utenfor Norden. Dette gjelder både privat og offentlig sektor. I tillegg viste tidligere undersøkelser en årlig nedgang i antall bedrifter som hadde ansatte med innvandrerbakgrunn utenfor Norden, særlig innenfor offentlig sektor, med fall fra 62 prosent i 2010 til 57 prosent i 2011 og 53 prosent i 2012. Årets undersøkelse viser at 70 prosent av bedriftene i offentlig sektor har ansatte med innvandrerbakgrunn utenfor Norden.
  • Når det gjelder holdningsspørsmålene, er ikke forskjellene fra tidligere år så store.
  • Eksempelvis er det kun hhv 2 (offentlig) og 3 (privat) prosentpoeng avvik mellom årets undersøkelse og undersøkelsen i 2012 når det gjelder påstanden: «Ansatte med innvandrerbakgrunn har en kultur- og språkkompetanse som kommer min virksomhet til gode».
  • Vi viser også til at årets undersøkelse er vektet på antall ansatte, i tillegg til bransje og geografi som har ligget inne som vekter ved tidligere undersøkelser. Endring av vekt kan imidlertid ikke forklare endring i antallet bedrifter som oppgir å ha ansatte med innvandrerbakgrunn.