Last ned rapport

Denne rapporten presenterer nøkkeltall for bruk av tolk i offentlig sektor i 2017. Rapporten er todelt. Den første delen presenterer estimater over den totale bruken av tolk, og den andre funn fra den årlige spørreundersøkelsen blant leverandører av tolketjenester. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og NHO Service og Handel (NHO SH).

I 2017 brukte offentlig sektor 829 millioner kroner på tolketjenester, og det ble gjennomført 746 000 tolkeoppdrag. Tre fjerdedeler av oppdragene ble levert av private leverandører. De resterende 19 prosentene ble levert av kommunale tolkeformidlere og ni prosent av statlige etater med eget tolkeregister.

Funn fra spørreundersøkelsen viser at kvalifisert tolk ble bruk i overkant av en tredjedel av tolkoppdragene. Andelen tolkeoppdrag utført med kvalifisert tolk var høyest hos statlige etater med hele 98 prosent. Hos kommunale tolkeformidlere var denne andelen på 56 prosent og hos private leverandører på 23 prosent. Når vi ser på de absolutte tallene for oppdrag levert med kvalifisert tolk utjevnes forskjellene. Dette fordi private leverandører har en mye større oppdragsmengde.

Omtrent halvparten av oppdrag ble levert ved fremmøte og halvparten ved telefon. Det var under én prosent av oppdragene som ble levert ved skjerm. Arabisk, tigrinja, somali, polsk, dari, persisk, sorani og nord-kurdisk er språkene der det ble utført flest oppdrag. En tredjedel av alle oppdragene ble utført på arabisk. Tyve språk utgjør 92 prosent av alle tolkeoppdragene, og de resterende åtte prosentene fordeler seg på hundre andre språk. Det er ikke vesentlige endringer i språketterspørselen siden 2016.

Arabisk topper også listene over språk det oftest har vært umulig å levere tolketjenester på, og språk der flest oppdrag har blitt utført av personer ikke oppført i Nasjonalt tolkeregister. I tillegg topper arabisk listen over språk med tilstrekkelig tilgang på kvalifiserte tolker. Dette sier noe om hvor sammensatt tolkebehovet er, og at det ikke bare handler om antall kvalifiserte tolker. Oppdragets betingelser, som varighet, geografi og lønn spiller en viktig rolle. Tilgangen påvirkes også av hvor lang tid i forveien oppdraget bestilles, og når på dagen det skal gjennomføres.

En stor utfordring respondentene møter i arbeidet med å levere gode tolketjenester er anbudskonkurranser og at lav pris utkonkurrerer kvalifiserte tolker fra markedet. Dette fører til at mange tolker velger å gå over i andre yrker, og gjør det vanskelig å skaffe kvalifiserte tolker.