Justis- og beredskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endring i politilovens paragraf 14 om politivedtekter.

Forslaget innebærer at kommunene får hjemmel til å fastsette vilkår for pengeinnsamling på offentlig sted. Politiet kan i forbindelse med dette pålegge meldeplikt og føre register.

Endringer i politiloven
Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/pages/38323211/PDFS/PRP201220130152000DDDPDFS.pdf

Utgitt år – 2014

Utgiver – Justis- og beredskapsdepartementet

Undertittel – Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Språk – Norsk

Antall sider – 19

Dokumenttype – handlingsplan